Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > GDPR a fotografia

Dnes už je pomerne bežné, že firmy spracúvajú fotografie svojich zamestnancov, a to na rôzne účely ako napr. firemné preukazy či zverejňovanie fotografií v internom periodiku podniku. Veľa ľudí však ešte stále váha, či je fotografia osobným údajom, alebo nie. Poďme to spolu zistiť.  

Táto informácia sa nachádza už v samotnej „poučke” pojmu osobný údaj, ktorá hovorí: „Osobný údaj je akákoľvek informácia, ktorá sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.“

Táto časť vety nám úplne stačí na to, aby sme porozumeli, že fotografia skutočne osobných údajom je. A to najmä preto, že fyzickú osobu vieme na základe fotografie odlíšiť a identifikovať od iných osôb napriek tomu, že pri fotografií nie je uvedené žiadne meno či priezvisko. 

Avšak, je dôležité povedať, že fotografia sa už v dnešnej dobe nepovažuje za citlivý údaj. Výnimku tvoria fotografie tváre, ktoré sú spracovávané zariadením slúžiacim na snímanie biometrických údajov fyzickej osoby. 

Čo považujeme za spracúvanie osobných údajov v prípade fotografie?

V prvom rade sem neradíme nejasné a rozmazané fotografie, na ktorých danú osobu nemožno žiadnym spôsobom identifikovať.  

Spracúvanie fotografií zamestnávateľom môžeme rozdeliť na 3 zložky:

  1. s propagačným cieľom,
  2. s cieľom vydania zamestnaneckého preukazu,
  3. s cieľom vedenia dochádzky.

Propagácia

Najčastejšie sa týka zverejňovania fotografií zamestnancov na webovej stránke zamestnávateľa, na intranete, vizitkách, firemnom časopise či na propagačných materiáloch.

Mnohé spoločnosti zverejňujú fotografie zamestnancov na svojich webových stránkach. Hlavným dôvodom je lepšia a rýchlejšia komunikácia so zákazníkom, lepšie vybavenie si daného zamestnanca (napr. pracovníka zákazníckeho servisu). Na tento účel sa však vyžaduje súhlas od zamestnanca.  

V prípade intranetu sa zverejňujú fotografie zamestnancov pre zlepšenie komunikácie medzi samotnými zamestnancami. Takisto je potrebný súhlas. 

Firemný časopis je ideálny nástroj na tvorbu firemnej kultúry v podniku, ale aj na informovanie zamestnancov o tom, čo sa v ich podniku práve deje. Ak zamestnávateľ plánuje zverejňovať fotografie zamestnancov z dôvodu jubilea, blahoželania k pracovnému úspechu či dokonca z firemnej akcie, aj v tomto prípade potrebuje súhlas.

Vydávanie zamestnaneckých preukazov

Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je jednoznačná identifikácia zamestnanca pri vstupe do priestorov firmy. 

Vedenie dochádzky

Na vedenie dochádzky zamestnancov sa vo väčšine prípadov dnes už využívajú elektronické dochádzkové systémy vyhotovujúce fotografie zamestnancov pri príchode do firmy.

Zamestnávateľ má tak vyššiu kontrolu pred podvodmi zamestnancov pri evidencii ich dochádzky. V tomto konkrétnom prípade sa súhlas zamestnanca na spracúvanie jeho fotografie nevyžaduje.  

Opäť sme si povedali niečo zaujímavé o GDPR. Veríme, že budete odteraz so všetkými fotografiami narábať v súlade s týmto zákonom.