Ochrana-online.sk > Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť

Ochrana online priestoru

Kybernetická bezpečnosť je komplexný proces zabezpečenia bezpečnosti informácií, sietí a systémov v kybernetickom priestore. Aby firma alebo organizácia mohla dosiahnuť stav kybernetickej bezpečnosti, je potrebná podrobná analýza aktuálneho stavu a rizík, a následné zavedenie potrebných opatrení.

 

Čo ponúkame

  • manažéra KB,
  • poistenie do 250 tisíc EUR, 
  • dokumentácia KB,
  • online školenia s certifikáciou,
  • a mnohé ďalšie služby.

Koho sa týka kybernetická bezpečnosť?

Kybernetická bezpečnosť sa týka všetkých subjektov, ktoré pracujú s informáciami a dátami v kybernetickom priestore. S rastúcou komplexnosťou kybernetických hrozieb je nevyhnutné pravidelne aktualizovať a posilňovať bezpečnostné opatrenia. To zahŕňa prispôsobovanie stratégie zabezpečenia podľa aktuálnych potrieb a hrozieb, ako aj implementáciu najnovších technologických riešení. Neustále vzdelávanie a školenie zamestnancov taktiež hrá kľúčovú úlohu v udržiavaní efektívnej kybernetickej bezpečnosti, pretože ľudský faktor môže byť kritickým článkom v odolnosti voči kybernetickým útokom.

V roku 2023 vstúpila do platnosti nová smernica EÚ NIS 2, ktorá rozširuje povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti na nové odvetvia a subjekty. Služba je pre to tiež vhodná pre subjekty, ktoré pod smernicu NIS 2 spadajú, ako sú mestá a obce, či stredné a veľké podniky v niektorých sektoroch.

Pre koho je služba vhodná?

  • Mestá a obce (verejnú správu)
  • Firmy a organizácie
  • Školské zariadenia

Chcete vedieť viac? Prečítajte si komplexnejšie, „Čo je kybernetická bezpečnosť“.

Najčastejšie otázky

Čo je kybernetická bezpečnosť?

Je to proces zabezpečenia informácií, sietí a systémov v kybernetickom priestore.

Prečo je kybernetická bezpečnosť dôležitá?

Je dôležitá, pretože zabezpečuje ochranu, integritu, dostupnosť a dôvernosť dát. Tým chráni organizácie a jednotlivcov pred finančnými stratami, reputačnými škodami a inými vážnymi následkami.

Koho sa kyberbezpečnosť týka?

Týka sa všetkých, či už organizácií alebo jednotlivcov, ktorí sa pohybujú v kybernetickom priestore, využívajú informačné technológie a internet.

Čo je kybernetický útok?

Je to zámerný a neoprávnený pokus o infiltráciu, poškodenie, manipuláciu alebo iné zneužitie informácií, sietí a systémov v kybernetickom priestore.

Aká je aktuálna legislatíva kybernetickej bezpečnosti?

Na Slovensku sa uplatňuje zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ktorý vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a rady. Nedávno boli nariadenia EÚ aktualizované smernicou NIS2, ktorá vstúpila do platnosti tento rok.

Neváhajte nás kontaktovať