Ochrana-online.sk > Ochrana utajovaných skutočností

Ochrana utajovaných skutočností

ZABEZPEČÍME PODĽA ZÁKONA

Utajované skutočnosti sú skutočnosti, ktoré sú pre štát životne dôležité. Preto je potrebné tieto informácie chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo odcudzením. Táto služba je vhodná pre subjekty, ktoré podľa zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov potrebujú získať potvrdenie o bezpečnosti na príslušný stupeň utajenie.

 

Čo ponúkame

  • odborné poradenstvo,
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie pre ochranu utajovaných skutočností podľa zákona,
  • poistenie do 1. mil. EUR

Pre koho je služba vhodná

  • ak chcete poskytovať služby orgánom štátnej správy
  • oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami,
  • chcete obchodovať alebo poskytovať služby ozbrojeným silám SR
  • vykonávať letecké snímkovanie
  • zvyšovať bezpečnosť a image firmy

Najčastejšie otázky

Aké stupne utajenia poznáme?

a) prísne tajné,
b) tajné,
c) dôverné,
d) vyhradené.

Neváhajte nás kontaktovať