Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Real Time Bidding nie je v súlade s GDPR

Správa úradu na ochranu dát

Nedávna správa od nezávislého regulačného úradu na ochranu dát ICO (Information Commissioner’s Office) pre Spojené kráľovstvo sa zaoberá otázkou, či je RTB zlučiteľné s nariadením GDPR. Správa upozorňuje spoločnosti na zistené skutočnosti. Jej cieľom má byť poskytnúť informácie o postupe v jednej z regulačných priorít a predniesť názory úradu na danú problematiku. Netreba sa teda obávať, správa nepredstavuje žiadne právne záväzné rozhodnutie.

 

Taktiež správa ICO identifikuje početné problémy so súčasným modelom RTB a vyjadruje skepticizmus, že iniciatíva spoločností ich nevyrieši. Jednou z kritík RTB je, že vysiela osobné údaje bez zabezpečenia, a to každý deň v stovkách miliárd žiadostí o prihodenie vyššej sumy na ponuku. Problémy sú aj s vyjadrením súhlasu so spracovaním údajov, transparentnosťou a nadmerným zberom údajov. ICO v správe bralo do úvahy aj rôzne prebiehajúce iniciatívy na zmenu spôsobu fungovania ekosystému RTB. 

 

GDPR odmieta RTB

Nenašli sa však presvedčivé dôkazy o tom, že by niektorá z týchto iniciatív dostatočne riešila nedostatky v ich súčasnom stave alebo že by súčasný trh dobrovoľne prijal takéto opatrenia. Záverom je, že RTB v súčasnej podobe a fungovaní nespĺňa nariadenie GDPR. 

 

Prehľad najpodstatnejších zistení a záverov zo správy:    

  • Súčasné spracovanie údajov špeciálnej kategórie (vysoko citlivé) a údajov, ktoré nie sú špeciálne, sa v mieste zberu uskutočňuje nezákonne – kvôli nedostatočnému súhlasu so spracovaním údajov.

 

  • Vo všeobecnosti neexistuje dostatočné porozumenie a správne použitie hodnotení vplyvu na ochranu údajov (DPIA) – druh správy o environmentálnom dopade, vyžadovaná je v rámci nariadenia GDPR, ak dôjde k rozsiahlemu spracovaniu určitých typov údajov.

 

  • Jednotlivci nemajú žiadne záruky týkajúce sa bezpečnosti svojich osobných údajov v systéme otvorenej aukcie.

 

  • Profily údajov vytvorené pre RTB sú veľmi podrobné a opakovane sa zdieľajú s viacerými stranami bez vedomia jednotlivcov.