Oznamovateľ protispoločenskej činnosti je lepšie chránený

Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR v praxi > Oznamovateľ protispoločenskej činnosti je lepšie chránený

Od 1. marca 2019 platí nový Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon č. 54/2019 Z. z.). Vznikol z potreby chrániť whistleblowerov, teda ľudí, ktorí sa rozhodnú upozorniť na korupciu alebo inú protispoločenskú činnosť z vnútra inštitúcie, kde pracujú. Oznamovateľ sa domnieva, že dané správanie jeho kolegu alebo nadriadených porušuje zákony, a preto sa rozhodne vyniesť túto informáciu na povrch.

 

Slovenská republika novelizovala zákon na ochranu oznamovateľov, ktorý platil od roku 2015 ako Zákon číslo 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samotný vznik nariadenia iniciovali najmä medzinárodné inštitúcie a dokumenty, ktoré sú pre Slovensko záväzné.

 

Pôvodné znenie zákona zakázal prenasledovanie alebo iný postih za podanie oznámenia ohľadom protispoločenskej činnosti. Právne tak bola zakotvená ochrana zamestnanca, ktorý v dobrej viere a vo verejnom záujme uviedol skutočnosti, ktoré významnou mierou pomohli objasneniu protispoločenskej činnosti, čiže usvedčeniu páchateľa. Tento zákon taktiež umožnil odmeniť oznamovateľa až 50 násobkom minimálnej mzdy, ak bol páchateľ právoplatne odsúdený zo spáchania trestného činu.

 

Novela zákona zriadila vznik Úradu na ochranu oznamovateľov. Ide o nezávislý orgán štátnej správy, ktorý pôsobí na celom území Slovenska. Jeho hlavnou náplňou práce je dohliadať na dodržiavanie zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenských činností. Okrem toho však bude poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo ohľadom tohto zákona, šíriť osvetu o whistleblowingu a tiež odmeňovať oznamovateľov. Predsedu úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky z dvoch kandidátov, ktorí boli vybraní odbornou komisiou.

 

Novinkou je aj poskytnutie ochrany rodinnému príslušníkovi, ak je tiež v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako samotný oznamovateľ.

 

Medzi zmenami je aj predĺženie ochrany whistleblowerovi a tiež poskytnutie ochrany tomu, kto urobil oznámenie prostredníctvom médií. Dokonca zvýhodňuje podmienky na získanie finančnej odmeny za oznámenie.