Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR v praxi > Pokuta kvôli bývalému zamestnancovi – môže za to uverejnená fotografia

V Čechách sa stal prípad, kedy uložili pokutu kvôli fotografií. Zamestnanec, ktorý už nebol v pracovnom pomere dal podnet na Český úrad na ochranu osobných údajov. Bývalý zamestnanec požiadal školu aby odstránili jeho fotografie zo siete Facebook, teda titul, meno, priezvisko, nakoľko nie je už v pomere so školou, v ktorej pracoval, a nechce byť s ňou spájaný.

 

Viaceré oznámenia škole o odstránení fotografie

Príslušný orgán poslal škole oznámenie o porušený ochrany osobných údajov v septembri 2018. Škola dostala oznámenie, že môže nakladať s údajmi len v súlade s účelom, pre ktoré boli zhromaždené. Upozornenie od úradu pre školu bolo jasné a to, že musí odstrániť fotografiu zo sociálnej siete Facebook nakoľko nemá žiadny právny titul k bývalému zamestnancovi.

 

Reakcia školy

Odpoveď školy bola jednoznačná, poslala odkaz na svoju stránku v sociálnej sieti Facebook kde bola fotografia poškodeného z júla 2017. Škola sa bránila. Na facebooku nie je uvedené, že poškodený je stále v pracovnom pomere a nie je možné vychádzať z fotografie, označeného menom a priezviskom.

 

Reakcia úradu

Print screen použil úrad a zistil, že škola koná neoprávnene a protiprávne, keďže nestiahla fotografiu. Úrad vydal výzvu kde školu žiada o neodkladné napravenie protiprávneho stavu. Bohužial škola tento stav nenapravila.

Úrad vyhlásil, že zverejnenie osobných údajov bývalých zamestnancov je možné iba v prípade, že úćastník dal predchádzajúci súhlas, pričom v tomto prípade ho bývalý zamestnanec nedal.

 

Uloženie pokuty vo výške 10 000 CZK

Zákon o ochrane osobných údajov v Česku stanovil skutkové podstaty v oblasti ochrany osobných dát a údajov a rozlišuje medzi súkromno – právnymi a verejno – právnymi subjektmi. Maximálna výška môže dosiahnuť rekordných 10 miliónov CZK. Orgánom verejnej moci je možné udeliť pokutu do 15 000 CZK. 

 

Slovenská republika nerozlišuje subjekty verejnoprávnej alebo súkromnej sféry. Pravidlá platia pre všetkých rovnako. V zákone 18/2018 o ochrane osobných údajov je uvedené výška pokuty do 20 000 000 eur, ale v prípade podniku do 4% celkového svetového ročného obratu za predošlý účtovný rok.