Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > Zákony upravujúce GDPR

GDPR ( General Data Protecion Regulation) je všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov.  Predstavuje súbor ucelených pravidiel na ochranu dát v rámci Európskej únie. 25.mája 2018 nariadenie GDPR nahradí súčasný zákon o ochrane osobných údajov na Slovensku.

Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nová verzia zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Týmto zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s novým nariadením GDPR a do jeho tretej časti je prenesená  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na rôzne účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania. Taktiež odhaľovania alebo stíhania, na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a  zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.

Tento zákon nahradí súčasný zákon o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z. Hlavný dôvod na zmenu zákona a doplnenie niektorých zákonov je dosiahnuť súlad vnútroštátneho právneho poriadku pre oblasť ochrany osobných údajov s nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ. Nariadenie vytvára nový modernizovaný právny rámec ochrany osobných údajov, ktorého cieľom je zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd, a to predovšetkým práva na ochranu osobných údajov.

Ochranu osobných údajov spomínajú tieto zákony:

 

 • GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – príde v platnosť 25.5.2018
 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 122/2013 z 30. apríla 2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z.
 • Zákon č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
 • Vyhláška č. 117/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.
 • Vyhláška č. 165/2013 Z. z. o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov