Ochrana-online.sk > Novinky > GDPR > GDPR zamestnanca pri BOZP

Neodmysliteľnou povinnosťou zamestnávateľa v pracovnom prostredí je dodržiavať určité pravidlá a opatrenia, pomocou ktorých môže znížiť riziko ublíženia si na zdraví svojich zamestnancov. Pre tieto účely spracúva osobné údaje zamestnancov. V článku si vysvetlíme, ako ich správne spracúvať, aby boli v súlade s nariadením GDPR.

Čo zahŕňa spracúvanie osobných údajov zamestnanca?

Pre tento účel zamestnávateľ spracúva najmä:

 • evidovanie pracovných úrazov,
 • evidovanie školení zamestnancov v oblasti BOZP,
 • kontrolu zamestnancov (náhodné vykonávanie „skrinkových testov“, ktoré by mali odhaliť držanie niektorých z nepovolených látok či alkoholu).

Na účely BOZP sú osobné údaje spracúvané na právnom základe zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len „zákon o BOZP“).

BOZP školenie pre zamestnancov

Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa, podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o BOZP, je pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania sa na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť.

Na účely školenia sa spracúvajú tieto údaje:

 • titul, meno a priezvisko,
 • podpis.

Medzi dotknuté osoby patria zamestnanci prevádzkovateľa. V zmysle zákona o BOZP sú osobné údaje uchovávané na 5 rokov odo dňa, keď bol v záznamoch vykonaný posledný záznam. Za príjemcu osobných údajov sa považuje sprostredkovateľ – dodávateľ, ktorý vykonáva školenie o BOZP.

Vykonanie evidencie pracovných úrazov

Zamestnávateľ je podľa § 17 ods. 4 zákona o BOZP povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu (ďalej len „registrovaný pracovný úraz“) tak, že:

 1. určí príčinu a všetky možnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz.

 2. Najneskôr do štyroch pracovných dní spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu.

 3. Aby zabránil opakovaniu podobného incidentu, vykoná a príjme potrebné opatrenia.

Spracúvanie osobných údajov na účely šetrenia pracovného úrazu má svoj právny základ. Ním je vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom úraze.

Nasledujúce osobné údaje zamestnanca spracúva prevádzkovateľ:

 • titul, meno, priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresa trvalého pobytu,
 • denný vymeriavací základ,
 • funkcia (druh vykonávanej práce),
 • údaje o úraze.

Testy na alkohol

Dôvodom spracúvania osobných údajov je preverenie dodržiavania predpisov na zaistenie BOZP. Dohliadnuť, či nie je zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.

Na účely skríningových testov prevádzkovateľ spracúva tieto údaje:

 • meno, priezvisko, oddelenie, osobné číslo, číslo OP, pozícia, nadriadený,

 • výsledok skúšky na prítomnosť psychotropných/omamných látok a alkoholu.

Medzi príjemcov osobných údajov môžeme zaradiť:

 • bezpečnostnú službu,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • sprostredkovateľ – medicínske zariadenie, ktoré vykoná testy na omamné a psychotropné látky.

Údaje sú uchovávané na obdobie 5 rokov.